3 czerwca 2019R.
odbędzie się 
FESTIWAL PIOSENKI i MINI LISTA PRZEBOJÓW.

 

REGULAMIN

FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

I MINI LISTY PRZEBOJÓW

Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu.

CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja dorobku artystycznego uczniów Szkoły Podstawowej.

 2. Popularyzacja śpiewania piosenek / naśladowania solistów, zespołów i kierunkowanie właściwego repertuaru.

 3. Promocja dziecięcej i młodzieżowej aktywności artystycznej.

 4. Integracja dzieci i młodzieży oraz stwarzanie warunków do prezentowania umiejętności wokalnych, aktorskich, tanecznych, gry na instrumentach społeczności szkolnej i środowisku lokalnemu.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. W festiwalu mogą brać udział soliści, duety, tercety, kwartety uczniów SP

 2. W mini liście mogą brać udział soliści, zespoły do 5 osób.

 3. Wprowadza się następujące kategorie wiekowe:

kategoria klas I-III (festiwal i mini lista)

kategoria klas IV – VI (festiwal i mini lista)

kategoria klas VII – VIII oraz oddziały gimnazjalne (festiwal i mini lista)

 1. Uczniowie dokonują zgłoszenia utworów wokalnych / prezentacji mini listy / prezentacji instrumentalnej nauczycielowi muzyki na lekcjach muzyki, wychowawcom klas.

 2. Uczniowie uczestniczą w próbach do festiwalu we wskazanym terminie przez n-la muzyki.

 3. Uczniowie przygotowują indywidualnie, przy udziale rodziców/ wychowawców występy mini listy / prezentacje instrumentalne.

 4. Prezentowane utwory winny być dopasowane formą i treścią do wieku uczestnika. Nie mogą zawierać niecenzuralnych treści i wulgaryzmów.

 5. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia podkładów muzycznych / piosenek naśladowanych do nauczyciela muzyki w ściśle określonym terminie. Nośnik dźwięku należy opisać: wykonawca, tytuł utworu.

OCENA

Jury w składzie wszystkich nauczycieli uczących w SP Rychtal w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • Dobór repertuaru.

 • Poprawność interpretacji.

 • Emisyjne wykonanie utworu.

 • Ogólny wyraz artystyczny.

Prezentacje instrumentalne nie podlegają ocenie.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizacja przedsięwzięcia – n-l muzyki.

Dekoracja miejsca przedsięwzięcia – n-le plastyki.

Przygotowanie nagłośnienia i obsługa techniczna - n-l odpowiedzialny za sprzęt nagłośnieniowy.

Przygotowanie nagród – Rada Rodziców SP Rychtal, Dyrektor SP Rychtal, sponsorzy.

Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem.